Oude en Antieke Poppen Verzamelaar 
Voormalig DDR  Foto's Poppenmuseums  bezocht in 2012

Ordruf Schloss Ehrenstein en Schloss Tenneberg in Watherhausen

Foto's Ordruf Schloss Ehrenstein:
Foto's Schloss Tenneberg in Waltherhausen bezocht in 2012